Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho cán bộ lãnh đạo

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho cán bộ lãnh đạo

April 13, 2019 0 By Embassy Staff

Vietnamembassy-uae.org xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho cán bộ lãnh đạo là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu cho cán bộ lãnh đạo. Mẫu bản cam kết thể hiện rõ người làm cam kết, nội dung cam kết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tải bản đầy đủ tại đây:

 

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho cán bộ lãnh đạo

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………….

Chi bộ ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……….., ngày…tháng…năm…

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

 

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………………………………………….

 

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………….

 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………….

 

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………..

 

Chi bộ ………………….., Đảng bộ …………………………………………………….

 

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể như sau:

 

  1. Về tư tưởng chính trị

 

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về tổ chức kỷ luật

 

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017 (nếu có)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Xem thêm:

Chi tiết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018-2019 dành cho Bí thư