Chi tiết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2020

Chi tiết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2020

March 15, 2019 4 By Embassy Staff

Mục tiêu của mỗi người ở các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng đến vào năm 2019 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch nước Hồ Chí Minh. Nhằm mục đích hoàn thành tốt mục tiêu này mỗi người cần đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu sau đây để góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ngày một vững mạnh.

down load file

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung chuyên đề của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu bản đăng ký này thường được làm vào đầu năm, đây cũng chính là 1 trong các tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên vào dịp cuối năm. Mời các Đảng viên cùng xem mẫu bản đăng ký trong bài viết sau đây:

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày ….. tháng …. năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019
“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………..

Theo công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. năm…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập  và làm theo chủ tịch Hổ Chí Minh về phong cách trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh theo chuyên đề năm 2019 cụ thể như sau:

1.Những chuẩn mực chính của nội dung đăng ký

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo bác Hồ, muốn thể hiện sự tôn trọng nhân dân thì bắt  buộc phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Ngoài việc cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có được sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống cho dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người đã căn dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân nằm ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Cho nên, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương có nêu rõ, mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề của năm 2019 là đẩy mạnh việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

2.Các nội dung đăng ký theo thực tế công tác

Dựa trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– Thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia những chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo tại địa phương, trong cộng đồng.

– Kiên quyết đấu tranh chống vấn nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

– Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong đó, có yêu cầu cán bộ, đảng viên phải làm:

  • “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”;
  • Trong đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”;
  • Về quan hệ với Nhân dân phải thực hiện: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

III. Phương hướng đăng ký phấn đấu trong thời gian tới

Trong việc triển khai thực hiện chuyên đề của năm 2019, tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến cơ quan và uy tín bản thân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lời nói, việc làm của mình trước tập thể, cấp trên và trước nhân dân.

Với những nội dung đăng ý được nêu trên, tôi xin hạ quyết tâm năm 2019 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ